Godło Polski oraz logotyp Głównego Urzędu Miar

Generalny Wykonawca przejął teren pod budowę Kampusu GUM

Strona główna » Generalny Wykonawca przejął teren pod budowę Kampusu GUM

Generalny Wykonawca przejął teren pod budowę Kampusu GUM

8 stycznia 2021 r., w piątek, miało miejsce protokolarne przekazanie terenu budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar – Etap I Generalnemu Wykonawcy, zgodnie z zapisami Umowy z 31 grudnia 2020 r.

Teren budowy został przekazany przez przedstawicieli Inwestora, tj. konsorcjum Głównego Urzędu Miar oraz Politechniki Świętokrzyskiej Generalnemu Wykonawcy Firmie Budowlanej Anna – Bud sp. z o.o. Przedstawiciele Inwestora złożyli oficjalne zawiadomienie o rozpoczęciu prac do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Kielc.

Rozpoczęcie robót, związanych z przygotowaniem zaplecza oraz wygrodzeniem terenu budowy, planowane jest na przyszły tydzień.

Projekt KAMPUS realizowany jest od stycznia 2019 r. (początkowo w ramach Porozumienia o dofinansowaniu nr RPSW.01.01.00-26-0001/18). Liderem przedsięwzięcia jest Główny Urząd Miar, realizujący projekt w konsorcjum z partnerem – Politechniką Świętokrzyską. Łączna wartość projektu wynosi 188 821 329,05 PLN, zaś wysokość dofinansowania z EFRR – 165 286 784,64 PLN. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

W wybudowanych laboratoriach początkowo będzie funkcjonowało około trzydziestu skonsolidowanych stanowisk pomiarowych, zgodnie z najnowszymi trendami światowymi. W ten sposób zaspokajane będą potrzeby przedsiębiorstw, jak i jednostek badawczych z regionu, kraju i z zagranicy. Stanowiska wpiszą się w inteligentne specjalizacje, w szczególności z zakresu: nanometrologii w odniesieniu do pomiarów wielkości geometrycznych (branża metalowo-odlewnicza), systemów nawigacji satelitarnej w nowoczesnym rolnictwie i sadownictwie (branża technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz nowych metod pomiarów w medycynie estetycznej (turystyka zdrowotna i prozdrowotna).

fot. Urząd Miasta Kielce