Godło Polski oraz logotyp Głównego Urzędu Miar

Partnerzy

Strona główna » Partnerzy
Do góry

Współpracujemy z wieloma instytucjami naukowymi, instytutami badawczymi, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i regionalnymi oraz krajowymi ośrodkami akademickimi. Współpraca ta obejmuje szeroki zakres działań, od realizowania wspólnych projektów badawczo-rozwojowych dotyczących budowy, utrzymywania i modernizacji państwowych wzorców pomiarowych, poprzez uczestnictwo w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych, po podejmowanie inicjatyw popularyzujących wybrane zagadnienia metrologiczne.

Współpraca ta przejawia się we wszystkich dziedzinach ściśle związanych z metrologią, głównie obejmując doskonalenie wzorców, stanowisk i metod pomiarowych.

Partnerzy oraz projekty badawcze realizowane w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki Polska Metrologia

1

Akademia Górniczo-Hutnicza  im. Stanisława Staszica w Krakowie (konsorcjum)

Metodyka oceny przydatności wybranych przepływomierzy zwężkowych do pomiarów dwufazowych ciecz-gaz

 Przygotowanie zabezpieczenia metrologicznego dla wprowadzenia do stosowania w Polsce systemów WIM działających  w trybie „direct mass enforcement” (e-WIM)

2

Politechnika Białostocka (konsorcjum)

Opracowanie metody i stanowiska do wzorcowania przyrządów pomiarowych dedykowanych do pomiarów rozkładów luminancji

3

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Opracowanie Systemu Wirtualnej Maszyny Współrzędnościowej jako narzędzia optymalizacji strategii pomiarowej oraz wyznaczania niepewności pomiaru współrzędnościowego

Opracowanie podstaw hierarchicznych pomiarów dużych obiektów inżynierskich z wykorzystaniem metod punktowych  i polowych

4

Politechnika Lubelska (konsorcjum)  i Politechnika Lubelska

Innowacyjna technika pomiarowa wspomagana algorytmami cyfrowego przetwarzania danych na rzecz ulepszonych procesów i produktów

Inteligentne techniki pomiarowe w diagnostyce i prognozowaniu pęknięć wałów oraz ich dokładności wymiarowo- kształtowej

Metoda i urządzenie do pomiaru długości startu i lądowania samolotu

 Identyfikacja długofalowych potrzeb i kierunków działań strategicznych w zakresie polskiej metrologii oraz jej rozwoju

 5

Politechnika Opolska  (konsorcjum)

Funkcjonalna analiza powierzchni w inżynierii mechanicznej

6

Politechnika Poznańska  (konsorcjum)

Analiza możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w pomiarach nierówności powierzchni

Metrologia nierówności powierzchni w technikach addytywnych

7

Politechnika Śląska

Badania i rozwój cyfrowych metod komparacji impedancji czteroportowych

8

Politechnika Świętokrzyska

Analizy termometryczne wybranych kontaktowych i bezkontaktowych pomiarów temperatury

9

Politechnika Warszawska i Politechnika Warszawska (konsorcjum)

Standaryzacja pomiaru własności dielektrycznych materiałów na potrzeby technologii 5G

Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych algorytmów analizy obrazów prążkowych na stanowiskach interferometrów do pomiaru odchyłek długości i mikrogeometrii powierzchni w Głównym Urzędzie Miar

Opracowanie podstaw metrologicznych pomiarów biomedycznych z wykorzystaniem wybranych metod ilościowego obrazowania fazowego 

Stanowisko do wielostanowego pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej i magnetycznej cieczy w zakresie częstotliwości od 10 MHz do 50 GHz

10

Politechnika Wrocławska

Zapewnienie spójności pomiarowej wzorców świadków dużych rezystancji z możliwie najwyższą dokładnością

11

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Tele- i Radiotechniczny

Interferometr do pomiarów mikroregionów – charakteryzacja kształtu i parametrów optycznych mikroelementów

 12

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (konsorcjum)

Podstawy metrologiczne terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego

 13

Uniwersytet Mikołaja Kopernika  (konsorcjum)

Struktura rozproszonego optycznego zegara atomowego dla ogólnokrajowej metrologii częstotliwości

14

Uniwersytet Morski w Gdyni  (konsorcjum)

Koncepcja budowy infrastruktury metrologicznej w obszarze akustyki podwodnej w GUM

15

Uniwersytet Szczeciński

Ocena wpływu metrologii na gospodarkę w Polsce

16

Wojskowa Akademia Techniczna  im. Jarosława Dąbrowskiego

Zwiększenie dokładności pomiarów własności elektrycznych półprzewodników za pomocą ultraczułych metod stało- napięciowych, przy wykorzystaniu wzorców metrologicznych

Badania porównawcze w celu ustalenia relacji między stanowiskami odniesienia dla pomiarów mocy promieniowania elektromagnetycznego w zakresie sub-THz