Godło Polski oraz logotyp Głównego Urzędu Miar

Laboratorium Długości

Strona główna » Laboratoria » Laboratorium Długości

Laboratorium Długości

Laboratorium prowadzi prace badawczo-rozwojowe obejmujące precyzyjne pomiary w trzech osiach dużych obiektów, zarówno w aspekcie pomiarów wykonywanych przy zastosowaniu maszyn współrzędnościowych, ale również laser trackerów, pomiary w zakresie nanometrologii – wzorce nanometryczne, pomiary kąta płaskiego w zakresie nanoradianów, analizę nanostruktur powierzchni. Ponadto Laboratorium realizuje prace w zakresie różnych geodezyjnych technik pomiarowych, pomiarów dużych odległości z kompensacją warunków środowiskowych, optycznych pomiarów elementów wielkogabarytowych za pomocą skanera światła strukturalnego, pomiarów odchyłek kształtu elementów obrotowych (okrągłość, walcowość, prostoliniowość, płaskość) oraz wzorowanie wzorców chropowatości powierzchni, okrągłości oraz wzorca prostoliniowości w postaci walca.

Usługi

Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania nowych metod pomiarowych/ technologii i rozwoju metod/technologii już stosowanych dotyczących metrologii długości i kąta. Przedsiębiorcy mogą wykorzystać opracowane metody pomiarowe/technologie w realizowanych pomiarach i w celu optymalizacji produkcji.

Stanowisko pomiarowe do pomiarów kąta płaskiego pozwala na wzorcowanie enkoderów obrotowych (obrabiarki CNC), kalibratorów osi obrotowych, stolików obrotowych, interferometrów laserowych do pomiarów kątowych, autokolimatorów. Na stanowisku wykonywane są pomiary odchyłek kątowych i prostoliniowości za pomocą interferometru laserowego.

Stanowisko pomiarowe do pomiarów dużych obiektów 3D pozwala na wzorcowanie przyrządów do pomiarów w dużych objętościach, takich jak Laser Trackery, Tachimetry, Skanery laserowe oraz długich wzorców końcowych i pomiary obiektów wielkogabarytowych za pomocą współrzędnościowej maszyny pomiarowej lub LaserTrackera.

Stanowisko pomiarowe nanometrologii wymiarowej będzie umożliwiało wzorcowanie wzorców nanometrycznych (wysokości schodków, szerokości i odstępów kresek, siatki, kropki itp.) oraz pomiary i analizy nanostruktur powierzchni (kształt, chropowatość)

Usługi są kierowane do producentów i użytkowników wzorców i przyrządów pomiarowych, dla których wymagane jest potwierdzenie zapewnienia spójności pomiarowej i dla których ważna jest dokładność produkowanych wyrobów oraz potwierdzenie zgodności z wymaganiami.

Usługa polega na pomiarach odchyłek: kształtu (okrągłość, walcowość, prostoliniowość, płaskość), kierunku (równoległość, prostopadłość, nachylenie), położenia (współosiowość, współśrodkowość) oraz bicia elementów obrotowych z wykorzystaniem stanowiska do pomiarów zarysów kształtu z obrotowym stolikiem z łożyskiem powietrznym.

Pomiary mają zastosowanie dla elementów, dla których wymagane wartości tolerancji geometrycznych są bardzo restrykcyjne. Jest to możliwe ze względu na uzyskiwane niepewności pomiaru na wykorzystywanym stanowisku. Zapewnią one możliwość orzekania o zgodności ze specyfikacją wytwarzanych przedmiotów z potencjalnie mniejszym ryzykiem podjęcia błędnej decyzji, co wiąże się bezpośrednio z kosztami wynikającymi z reklamacji.  

Usługa polega na stykowych pomiarach struktury geometrycznej powierzchni za pomocą profilometru w zakresie konturu, falistości i chropowatości. Pomiary umożliwiają parametryczną ocenę stanu powierzchni zarówno profilu, jak i topografii powierzchni.

Pomiary mają zastosowanie dla elementów o wysokich wymaganiach dotyczących stanu powierzchni, ze względu na specyfikację metrologiczną wykorzystywanego do pomiarów przyrządu. Usługa kierowana jest w szczególności do przemysłu precyzyjnego wytwarzającego elementy z powierzchniami pokrytymi powłokami lub powierzchniami teksturowanymi.

Pomiary mają zastosowanie do oceny dokładności wymiarowo-kształtowej obiektów o skomplikowanej geometrii. W oparciu o cyfrową kopię elementu w postaci chmury punktów, a w dalszej kolejności siatki trójkątów, można wytworzyć w szybki sposób jego kopię z  wykorzystaniem technologii przyrostowej (drukarek 3D). W oparciu o siatkę trójkątów można również stworzyć trójwymiarowy model CAD (inżynieria odwrotna). Pomiary mogą być również wykorzystywane do cyfrowej archiwizacji dzieł sztuki, np. rzeźby.

Usługa polega na przeprowadzeniu wzorcowania wzorców chropowatości wg PN-EN ISO 5436:2000, które mają zastosowanie do wzorcowania profilometrów stykowych.

Usługa jest kierowana do laboratoriów wykorzystujących w swojej działalności profilometry stykowe do pomiarów chropowatości. Zapewnia zachowanie spójności pomiarowej przeprowadzanych pomiarów chropowatości. Przeprowadzanie okresowego wzorcowania wzorców i przyrządów pomiarowych w laboratoriach akredytowanych w oparciu o normę PN-EN ISO 17025:2017 jest wymogiem, który ma zapewnić uzyskiwanie ważnych wyników.

Usługa polega na przeprowadzeniu wzorcowania wzorca okrągłości w postaci wałka ze ścięciem do wyznaczania powiększenia promieniowego przyrządów do pomiarów zarysów kształtu (tzw. flick standard), wzorców w postaci półkuli szklanej oraz wzorca prostoliniowości w postaci walca, które są wykorzystywane do wzorcowania przyrządów do pomiarów zarysów kształtu.

Usługa jest kierowana do laboratoriów wykorzystujących przyrządy do pomiarów zarysu kształtu. Zapewnia zachowanie spójności pomiarowej przeprowadzanych na tych przyrządach. Wykonywanie okresowego wzorcowania wzorców i przyrządów pomiarowych w laboratoriach akredytowanych w oparciu o normę PN-EN ISO 17025:2017 jest wymogiem, który ma zapewnić uzyskiwanie ważnych wyników.

Laboratorium zapewnia ekspertyzy i doradztwo w zakresie pomiarów długości i kąta, interpretacji wyników, zgodności z wymaganiami, optymalizacji procesów, poprawy jakości, wprowadzania innowacji. Oferta jest dostosowana do specyficznych potrzeb klientów, z wykorzystaniem wiedzy technicznej i metrologicznej ekspertów z zakresu pomiarów długości i kąta.

Szkolenia i warsztaty doskonalące w zakresie wzorcowania wzorców i przyrządów pomiarowych, oceny niepewności pomiaru z zakresu metrologii długości i kąta, metrologii wielkości geometrycznych i struktury geometrycznej powierzchni.

Szkolenia pozwalają na przekazanie aktualnej wiedzy i poszerzenie umiejętności technicznych z zakresu pomiarów długości i kąta, co wpływa korzystnie na podniesienie poziomu jakości i efektywności ich pomiarów.

Usługa polega na organizacji międzylaboratoryjnych badań porównawczych w zakresie pomiarów struktury geometrycznej powierzchni.

Odbiorcy

 • Przemysł lotniczy
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Robotyka (wytwarzanie energii oraz w inżynierii lądowej i materiałowej)
 • Użytkownicy zaawansowanych urządzeń pomiarowych do wykonywania badań w skali nano (mikroskopy AFM, SPM)
 • Akredytowane laboratoria badawcze i wzorcujące
 • Przemysł metalowy
 • Przemysł maszynowy
 • Przemysł środków transportu
 • Przemysł elektrotechniczny
 • Przemysł łożyskowy
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Producenci pomp i armatury przemysłowej
 • Firmy zajmujące się automatyzacją procesu produkcji
 • Producenci maszyn dla przemysłu spożywczego
 • Producenci elementów wytwarzanych za pomocą drukarek 3D
 • Laboratoria przedsiębiorstw z wdrożonymi systemami zarządzania w zakresie wzorcowania wzorców i przyrządów pomiarowych

Korzyści ze współpracy

Wysoka dokładność pomiaru, unikatowa w kraju, zapewnienie spójności pomiarów z jednostkami miar układu SI, bardzo dobre warunki środowiskowe dla realizacji pomiarów, akredytacja – większe uprawnienia laboratorium, usprawnienie produkcji, zwiększenie wydajności, obniżenie kosztów, oszczędność czasu, podniesienie konkurencyjności firmy na rynku.

Laboratorium Długości

Dane kontaktowe

Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej
e-mail: biznes@tu.kielce.pl

Laboratorium Długości

Dariusz Czułek
e-mail: dariusz.czulek@gum.gov.pl

Stanowisko Certyfikowania i kompleksowej komparacji pomiarowych urządzeń geodezyjnych

 

Na stanowisku prowadzone są prace z zakresu certyfikowania i kompleksowej komparacji pomiarowej urządzeń geodezyjnych oraz wzorcowania kąta i długości dla skanerów laserowych, teodolitów, tachimetrów elektronicznych, wzorcowania niwelatorów i łat niwelacyjnych.  

Stanowisko wyposażone jest w interferometr laserowy, który służy do przeprowadzania pomiarów liniowości, prostoliniowości, płaskości, prostopadłości oraz pomiarów kątowych w tym pomiaru kąta obrotu. Interferometr laserowy jest przyrządem do bezkontaktowych i precyzyjnych pomiarów przemieszczeń liniowych z dokładnością do 0,05 µm oraz kątów z rozdzielczością do 0,01 sekundy kątowej oraz w kolimator geodezyjny służący do badania dokładności pomiarowych instrumentów geodezyjnych m.in. niwelatorów, teodolitów oraz tachimetrów, a także realizacji prac badawczo – rozwojowych.

Usługi

 

Wydawanie certyfikatu/ świadectwa instrumentu geodezyjnego

Odbiorcy:

 • Firmy geodezyjne i budowalne
 • Firmy zajmujące się sprzedażą a także produkcją geodezyjnego sprzętu pomiarowego
 • Zespoły projektów badawczo- rozwojowych
 • Uczelnie o kierunkach geodezyjno-budowlanym posiadający  w swoich zasobach sprzęt geodezyjny

Korzyści ze współpracy

Dodatkowe punkty przy przetargu lub dodatkowe profity od zlecenia dla firmy posiadającej świadectwo z akredytowanego laboratorium. 

Dane kontaktowe

Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej
e-mail: biznes@tu.kielce.pl

Stanowisko Certyfikowania i kompleksowej komparacji pomiarowych urządzeń geodezyjnych

Dr inż. Karol Krawczyk
e-mail: kkrawczyk@tu.kielce.pl

Stanowisko do pomiarów przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów drogowych

Na stanowisku prowadzone są badania, które mają na celu weryfikację poprawności działania do procedury zatwierdzenia typu przyrządów służących do pomiarów prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego.

Usługi

Badania w ramach procedury zatwierdzenia typu

Usługa polega na sprawdzaniu charakterystyk metrologicznych przyrządów do pomiaru prędkości. W ramach usługi odbywa się identyfikacja błędów wskazań przyrządu do pomiaru prędkości poprzez porównanie ze wskazaniem referencyjnego stanowiska pomiarowego.

Usługa jest kierowana głównie do przedsiębiorców planujących uzyskać decyzję zatwierdzenia typu dla przyrządu do pomiaru prędkości w kontroli ruchu drogowego w zakresie badań laboratoryjnych.

Odbiorcy:

 • Branża motoryzacyjna
 • Firmy produkujące urządzenia do pomiaru prędkości, które chcą wprowadzić swoje produkty na rynek Polski i UE.

Korzyści ze współpracy

Nowoczesny sprzęt, wykorzystanie posiadanej technologii w laboratorium pozwala przedsiębiorcom na rzetelną weryfikację swoich wyrobów, minimalizacja ryzyka poprzez możliwość przebadania przyrządu przez kompetentne laboratorium przed zgłoszeniem przyrządu do procedury zatwierdzenia typu – wstępna ocena charakterystyk metrologicznych.

Dane kontaktowe

Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej
e-mail: biznes@tu.kielce.pl

Laboratorium Długości
Stanowisko Certyfikowania i kompleksowej komparacji pomiarowych urządzeń geodezyjnych

mgr inż. Kamil Paduszyński
e-mail: kamil.paduszynski@gum.gov.pl