Godło Polski oraz logotyp Głównego Urzędu Miar

Laboratorium Termometrii

Strona główna » Laboratoria » Laboratorium Termometrii

Laboratorium Termometrii

Laboratorium zajmuje się pomiarami związanymi z przewodnictwem cieplnym, dyfuzyjnością cieplną, wyznaczeniem ciepła właściwego materiałów oraz pomiarem rozszerzalności cieplnej ciał stałych, proszków, lepkich cieczy.

Usługi

Badania dotyczące wyznaczenia przewodności i dyfuzyjności cieplej, ciepła właściwego oraz rozszerzalności cieplnej różnych materiałów zależnych od temperatury (pomiary dla różnego rodzaju izolatorów, betonów, kruszyw, metali konstrukcyjnych, określenie parametrów własności płynów chłodniczych, doboru materiałów na wymienniki ciepła, rozpraszaczy ciepła, sprawdzenie izolacji ciepłowniczych, izolacji termicznej przewodów elektrycznych, pomiary parametrów wpływających na właściwy przebieg procesu technologicznego podczas przetwarzania produktów spożywczych, pomiary materiałów polimerowych, kompozytów, nowych materiałów ciekłych i stałych, pian, proszków, wytwarzanie powłok oraz pomiary parametrów istotnych dla prawidłowego przebiegu procesu wytwarzania leków.

Wzorcowanie urządzeń pomiarowych

Usługa polega na zastosowaniu metody porównawczej. Wzorcowanie urządzeń jest często wymagane przez normy i przepisy, aby zapewnić zgodność z wymaganiami akredytacyjnymi w związku z tym minimalizuje ryzyko związane z nieprawidłowymi wynikami pomiarowymi.

Szkolenia metrologiczne

Szkolenia obejmują obsługę LFA, aparatu do pomiaru przewodności cieplnej HFM, kalorymetrii DSC czy dylatometru.

Odbiorcy

 • laboratoria i zakłady, w których jest potrzeba wyznaczenia współczynników przewodności cieplnej dla nowych materiałów, kompozytów, mieszanin;
 • sektor małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru izolacji termicznych stosowanych w szeroko rozumianym przemyśle;
 • firmy zajmujące się produkcją okien, drzwi, w urządzeniach wytwarzających i przesyłających energię cieplną (kotłach, rurociągach cieplnych, turbinach);
 • przedsiębiorstwa ciepłownicze, elektrociepłownicze.

Korzyści ze współpracy

Możliwość uzyskania produktu o lepszej jakości pod względem własności przewodności i dyfuzyjności cieplnej, ciepła właściwego oraz rozszerzalności cieplnej – podniesienie konkurencyjności firmy na rynku, wewnętrze wzorcowanie urządzeń pomiarowych przy użyciu certyfikowanych materiałów odniesienia zapewnia spójność pomiarową potrzebną w trakcie badań – brak potrzeby finansowania pomiarów w innych certyfikowanych laboratoriach.

Laboratorium Termometrii

Dane kontaktowe

Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej
e-mail: biznes@tu.kielce.pl

Laboratorium Termometrii

dr inż. Robert Kaniowski
e-mail: kaniowski@tu.kielce.pl, robert.kaniowski@gum.gov.pl

Pracownia Parametrów Klimatu

Pracownia zajmuje się działalnością w zakresie pomiarów temperatury powietrza, wilgotności względnej, temperatury punktu rosy/szronu.

Usługi

 

Wpływ temperatury i wilgotności względnej na innej wielkości pomiarowe / produkty
Usługa polega na wyznaczaniu / zbadaniu wpływu temperatury i wilgotności względnej na charakterystykę metrologiczną przyrządu / wytrzymałość produktu. Badanie wpływu odbywa się w komorze klimatycznej dla zakresów od -90°C do +180°C oraz wilgotności względnej dla temperatur od -50°C do +98°C.

Badanie przyrządów do pomiaru temperatury powietrza, wilgotności względnej i temperatury punktu rosy
W ramach usługi porównywane są przyrządy do pomiaru temperatury powietrza i wilgotności względnej z wzorcami odniesienia. W efekcie końcowym jest możliwość wyznaczenia charakterystyki metrologicznej przyrządów do pomiaru temperatury powietrza, wilgotności względnej i temperatury punktu rosy.

Badanie rozkładów przestrzennych w komorach termostatycznych i klimatycznych
Usługa polega na wykonaniu pomiarów temperatury i wilgotności względnej w przestrzeni pomiarowej komory klimatycznej, termostatycznej lub innej przestrzeni roboczej zdefiniowanej przez zamawiającego.

Badania biegłości
Usługa polega na porównaniu wyników uzyskiwanych w procesie wzorcowania tego samego przyrządu przez różne laboratoria.

Szkolenia metrologiczne
Szkolenia mają na celu przybliżenie kursantom szczegółów dotyczących procesu wzorcowania termohigrometrów, komór klimatycznych, badania rozkładów przestrzennych temperatury i wilgotności względnej poprzez wykłady i ćwiczenia laboratoryjne.

Odbiorcy

 • Przemysł motoryzacyjny
 • Laboratoria badawcze, wzorcujące, przemysłowe
 • Przemysł farmaceutyczny, spożywczy, elektroniczny
 • Budownictwo
 • Środowisko


Korzyści ze współpracy

Precyzyjne pomiary (wzorcowanie pozwala na wyznaczenie błędów, poprawek, charakterystyk metrologicznych przyrządów użytkowanych do pomiarów:

 • temperatury powietrza i wilgotności względnej),
 • monitorowanie warunków lokalowych,
 • znajomość gradientów przestrzennych (zdefiniowanie niejednorodności przestrzennej temperatury i wilgotności względnej pozwala na użytkowanie przestrzeni pomiarowej w procesach produkcyjnych, badaniach wytrzymałościowych),
 • ochrona klimatu, monitorowanie wielkości wpływających na proces produkcyjny.


Dane kontaktowe

Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej
e-mail: biznes@tu.kielce.pl

Pracownia Parametrów Klimatu

mgr inż. Rafał Jarosz
e-mail: rafal.jarosz@gum.gov.pl

Stanowisko do Badania Przewodnictwa Cieplnego i Oceny Paliw

Prace nad przeprowadzaniem badań ilościowych grup związków chemicznych w różnych próbkach organicznych i nieorganicznych oraz do przeprowadzania badań jakościowych w celu identyfikacji związków chemicznych w różnego rodzaju matrycach oraz realizacji prac badawczo-rozwojowych. Na stanowisku są realizowane badania izolacyjności materiałów oraz właściwości energetyczne paliw stałych, ciekłych i gazowych.

Usługi

Ocena jakości  paliw stałych, ciekłych i gazowych
Ocena dotyczy między innymi węgla kamiennego i brunatnego, antracytu, koksu, biomasy wykorzystywanej do celów energetycznych, odpadów z uwzględnieniem stałych paliw wtórnych, a także węgli aktywnych i materiałów porowatych.

Kompleksowe badania właściwości wyżej wymienionych materiałów jak również produktów ich przetwórstwa
Zakres badań obejmuje oznaczanie składu chemicznego, oznaczanie składników gazowych i lotnych związków organicznych, oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej i tym samym obliczanie wartości kalorycznych na podstawie składu, oznaczanie substancji zaadsorbowanych na materiale pochłaniającym z przetwarzania paliw stałych, biomasy stałej do celów energetycznych.

Prowadzenie badań technologicznych
W laboratorium prowadzone są badania nad bilansowaniem procesów pirolizy i zgazowania, oczyszczaniem i uszlachetnianiem produktów ubocznych termochemicznej konwersji paliw stałych, biomasy i oraz odpadów, materiałami węglowymi nowej generacji.

Korzyści ze współpracy

Zwiększenie jakości i spójności badań prowadzonych w różnej skali, usprawnienie istniejących technologii lub też wykorzystanie stanowiska pomiarowego do utworzenia nowej, zwiększenie wydajności pracy, a tym samym oszczędność czasu, utworzenie nowoczesnych rozwiązań poświadczonych certyfikatem, co pozwoli jednocześnie podnieść konkurencyjność na rynku.

Dane kontaktowe

Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej
e-mail: biznes@tu.kielce.pl

Laboratorium Termometrii
Stanowisko do Badania Przewodnictwa Cieplnego i Oceny Paliw

mgr inż. Aleksandra Sałata
e-mail: asalata@tu.kielce.pl, aleksandra.salata@gum.gov.pl

Pracownia Termometrii Radiacyjnej

Pracownia zajmuje się działalnością w zakresie pomiarów temperatury bezstykowo, tzn. poprzez użycie pirometrów na podczerwień.

Usługi

 

Wzorcowanie pirometrów 

Usługa polega na wyznaczaniu charakterystyki metrologicznej przyrządu. Odbywa się poprzez porównanie wskazania pirometru z wzorcem, którym może być ciało czarne bądź pirometr wzorcowy.

Wzorcowanie ciał czarnych

Usługa polega na wyznaczeniu błędów wskazań wzorcowanego ciała czarnego poprzez ich porównanie ze wskazaniem pirometru wzorcowego.

Porównania międzylaboratoryjne/badania biegłości

Usługa polega na porównaniu wyników uzyskiwanych w procesie wzorcowania tego samego przyrządu przez różne laboratoria.

Szkolenia metrologiczne

Szkolenia mają na celu przybliżenie kursantom szczegółów dotyczących procesu wzorcowania pirometrów poprzez wykłady i ćwiczenia laboratoryjne.

Odbiorcy

 • Przemysł metalurgiczny: pomiar temperatury w piecach hutniczych, walcowniach, odlewniach i innych zakładach metalurgicznych
 • Przemysł chemiczny: pomiar temperatury w reaktorach chemicznych, destylarniach, rafineriach i innych zakładach chemicznych
 • Przemysł spożywczy: pomiar temperatury w piekarniach, młynach, zakładach przetwórstwa mięsa i innych zakładach spożywczych
 • Przemysł energetyczny: pomiar temperatury w elektrowniach, kopalniach i innych zakładach energetycznych
 • Przemysł farmaceutyczny: pomiar temperatury w procesach produkcji leków i innych produktów farmaceutycznych
 • Ochrona zdrowia: pomiar temperatury ciała


Korzyści ze współpracy

Zapewnienie dokładności pomiarów, zgodność z wymaganiami metrologicznymi, minimalizacja ryzyka, ochrona przed kosztami.

Dane kontaktowe

Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej
e-mail: biznes@tu.kielce.pl

Pracownia Termometrii Radiacyjnej
mgr inż. Marek Kozicki

Stanowisko do Badania Narażeń Klimatycznych Typu Walk-in

Prowadzenie badań, które mają na celu weryfikację poprawności działania przyrządów podczas narażeń klimatycznych. Badania prowadzone są zgodnie z wymaganiami dla danego przyrządu w zakresie działania i przechowywania w określonych zakresach temperatury oraz wilgotności.

Usługi


Badania odporności na narażenia środowiskowe

Usługa polega na poddaniu badanego przyrządu narażeniom klimatycznym – próbom na zimno, suche gorąco, zmiany temperatury, wilgotne gorąco cykliczne, wilgotne gorąco stałe. Możliwości stanowiska, to zadawanie temperatur w zakresie od -70°C do +180°C oraz wilgotności względnej w zakresie od 10 % do 98 % w temperaturze od +5°C do 95°C.

Zastosowanie: Sprawdzenie poprawności działania przyrządu lub możliwości przechowywania w określonych temperaturach i wilgotności.



Korzyści ze współpracy

Zapewnienie warunków środowiskowych zgodnych z normami i wymaganiami rozporządzeń adekwatnych do badanego obiektu, minimalizacja ryzyka poprzez możliwość przebadania przyrządu przez kompetentne laboratorium przed zgłoszeniem przyrządu do procedury zatwierdzenia typu oraz procedury oceny zgodności – wstępna ocena charakterystyk metrologicznych.

Odbiorcy

 • Producenci przyrządów do pomiaru prędkości w tym radary, lasery, prędkościomierze kontrolne
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł energetyczny
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Firmy produkujące urządzenia, których dopuszczenie do użytku wymaga sprawdzenia odporności na oddziaływanie warunków atmosferycznych

Dane kontaktowe

Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej
e-mail: biznes@tu.kielce.pl

Laboratorium Termometrii
Stanowisko do Badania Narażeń Klimatycznych Typu Walk-in

dr Grzegorz Król
e-mail: grzegorz.krol@gum.gov.pl